புதன்கிழமை, டிசம்பர் 12, 2018

இந்துக்களின் நற்செய்தி

நமது உலகம் தற்பொழுது மாறுதல், உலகமயமாதல், உலகின் பல பகுதிகளுக்கும் மக்கள் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றோர் இடத்திற்குச் செல்லுதல், சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த சவால்கள், மதம் சார்ந்த முரண்பாடுகள், பொருளாதார நெருக்கடி மற்றும் முன்னேற்றம் போன்றதொரு காலகட்டத்தில் இருக்கிறது. அதே நேரத்தில் யுகம் யுகமாக இருந்துவரும் குழப்பங்களுக்கும் சிக்கல்களுக்கும் தீர்வைப்பற்றியும் சிந்தித்துக்கொண்டிருக்கிறது. இன்றய மனப்போராட்டங்களுக்கு வழங்கப்படும் பெரும்பாலான தீர்வுகள், வழக்கொழிந்தவையாகவும் (obsolete), போதாதவையாகவும் இருக்கின்றன. இந்தச் சிக்கல்களுக்குத் தீர்வு சொல்லப் புறப்பட்ட அனைத்து இயக்கங்களும், மேற்கத்திய உணர்வைப் பரப்புவதற்காகவே உண்டாக்கப்பட்டுள்ளன. […]

இந்து ஞானிகளை காபாற்ற வேண்டும்—அது ஏன்?

இந்து மறபில்‌ ஞானிகள்‌ வெவ்வேறு காலங்களிள்‌, வெவ்வேரு ஊர்களில்‌, வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளில்‌ தோன்றி வருகிறார்கள்‌. இது இந்து மறபின்‌ தனிச் சிறப்பு. ஞானிகள் காலத்திற்க்கும்‌ ஊருக்கும்‌ சூழ்நிலைக்கும்‌ தகுந்த மாதிரி புதிய கருத்தும்‌, புதிய விளக்கங்களும்‌ அளித்து வருகிறார்கள்‌.  ஞானிகள்‌ இப்படி ஒரே சீராக தொடர்ச்சியாக தோன்றுகிறார்கள்‌ என்றால்‌, அதற்கு மூலம்‌ வேதத்தில்‌ உள்‌ள சச்சித்தானந்தம்‌ என்னும்‌ தத்துவம்‌ தான்‌.  “பீயிங் டிப்ரெண்ட்” என்ற ஆங்கில புத்தகத்தில்‌ நான்‌ இது குறித்து எழுதியிருக்கிறேன்‌. மேலை நாட்டு சிந்தனையில்‌ […]

Select Your Language

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 66 other subscribers

ஆவண காப்பகங்கள்

Follow me on Twitter