ഹിന്ദു ശുഭ വാർത്ത (Malayalam)

Hindu Good News


ലോകം ഒരു പരിവർത്തന കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ആഗോളവൽക്കരണം, ദേശീയ അതിർത്തികളിലൂടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ ചലനം, പാരിസ്ഥിതിക വെല്ലുവിളികൾ, മത സംഘർഷം, വളർന്നുവരുന്ന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകൾ, ഒരു ബഹുധ്രുവ ലോകം എന്നിവയെല്ലാം കാലാകാലങ്ങളിലുള്ള മനുഷ്യ പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ചിന്താഗതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നു. ഒപ്പം പ്രശ്നങ്ങളും.

ഇന്നത്തെ വെല്ലുവിളികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പല പരിഹാരങ്ങളും ക്ഷീണവും തീയതിയും അപര്യാപ്തവുമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവരും
അവ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രാഥമികമായി പടിഞ്ഞാറൻ ലോക കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ്, ഏതാണ്ട് അര സഹസ്രാബ്ദക്കാലം ലോകകാര്യങ്ങളിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നവ. യൂറോപ്പിനും അമേരിക്കയ്ക്കും പ്രത്യേകമായി ചരിത്രം, പുരാണങ്ങൾ, ബ tradition ദ്ധിക പാരമ്പര്യങ്ങൾ, മതവിശ്വാസങ്ങൾ എന്നിവയാൽ ഈ ലോകവീക്ഷണം ആഴത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

പെൻഡുലം വീണ്ടും ഏഷ്യയിലേക്ക് നീങ്ങുകയും വളർന്നുവരുന്ന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളും ശക്തികളും അവരുടെ സാംസ്കാരിക ശബ്ദങ്ങൾ ഇളക്കിവിടുകയും കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അവസരത്തിന്റെ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു. നമ്മിൽ പലരും ലോകത്തിന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശബ്ദങ്ങളെ നിരാകരിക്കാനിടയുണ്ട് – പ്രത്യേകിച്ചും അവർ ദീർഘകാല വിശ്വാസങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ. അല്ലെങ്കിൽ പാശ്ചാത്യരുടെ പൂർവിക പദവിയിലേക്കായിരിക്കാം, പക്ഷേ പാശ്ചാത്യരുടെ പ്രയോജനത്തിനായി മാത്രമല്ല, എല്ലാ മനുഷ്യവർഗത്തിനും ലോകത്തെ പുതുതായി രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള അവരുടെ കഴിവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ മാതൃകകളെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയും.

ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന “സുവാർത്ത” എന്ന വാക്യത്തിൽ നാമെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള പഴയ മാതൃകകളിലൊന്നാണ്. (“സുവിശേഷം” എന്ന വാക്യം സുവിശേഷത്തിന്റെ വാക്കിന്റെ അക്ഷരീയ വിവർത്തനമാണ്, അത് ബൈബിളിലെ യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.) ക്രിസ്തീയ സുവാർത്ത സാധാരണയായി ദൈവത്തിന്റെ ക്രൂശിലെ ത്യാഗത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാപ്രവൃത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മാനവികതയുടെ പാപപരിഹാരത്തിനായി ഏകമകൻ യേശുക്രിസ്തു. എന്നിട്ടും അത്തരം പ്രായശ്ചിത്തം അനാവശ്യമാണെന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ കാണുന്നു. മനുഷ്യൻ പാപിയല്ല, ദൈവികനാണ്. മറ്റൊരാളുടെ മുൻകാല ത്യാഗത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ, നമ്മിൽ ഓരോരുത്തർക്കും, യേശുവിനുടേതിന് സമാനമായ കഴിവുണ്ട്. ഈ ശാക്തീകരണ ആശയം വിശദീകരിക്കാൻ “ഹിന്ദു സുവാർത്ത” എന്ന പദം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു

അത്തരം സന്തോഷവാർത്തകൾ ഹിന്ദു സുവാർത്തയുടെ ഒരു നേർക്കാഴ്ച മാത്രമാണ് ™, ഇത് മനുഷ്യന്റെ സ്വന്തം കഴിവുകളെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു, ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യന്റെയും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും അനിവാര്യമായ ഐക്യത്തെ izes ന്നിപ്പറയുന്നു, ഒപ്പം ഏകതയേക്കാൾ വൈവിധ്യമാണ് യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ ധാരണയെന്ന് വാദിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു ലോകവീക്ഷണത്തിന്റെ ചില പ്രധാന വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

സാധാരണ ക്രിസ്തീയ അർത്ഥത്തിൽ ഒറിജിനൽ പാപം എന്നൊന്നില്ല. സത്-ചിറ്റ്-ആനന്ദം എന്ന സംസ്കൃത പദം വിവരിച്ചതുപോലെ നാമെല്ലാവരും യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവികരാണ്

ക്രിസ്തീയതയിലെയും മിക്ക അബ്രഹാമിക് മതങ്ങളിലെയും പോലെ ചരിത്രപ്രവാചകന്മാരും മിശിഹായും ആത്മീയ സത്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല. ചരിത്രവും ആകൃതിയിലുള്ള സാമുദായിക ഐഡന്റിറ്റികൾ, വംശങ്ങൾ, ബ്ലഡ്‌ലൈനുകൾ, ചില സവിശേഷമായ ചരിത്രസംഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മതപരമായ പ്രത്യേകതയുടെ അവകാശവാദങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ കൈവരിക്കാൻ യോഗയും അനുബന്ധ ആത്മീയ പരിശീലനങ്ങളും ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, നാം ചരിത്രപ്രവാചകന്മാരെയോ അവർക്ക് ശേഷം പരിണമിച്ച അധികാര സ്ഥാപനങ്ങളെയോ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല.

ധർമ്മവും ശാസ്ത്രവും തമ്മിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു സംഘട്ടനവുമില്ല, മുൻകാലങ്ങളിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

പാശ്ചാത്യ പ്രപഞ്ചശാസ്ത്രത്തിലും മിഥ്യയിലും ഉള്ളതുപോലെ “കുഴപ്പങ്ങൾ” ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. നെഗറ്റീവ് അർത്ഥത്തിൽ പലപ്പോഴും താറുമാറായതായി കണക്കാക്കുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ സ്വാഭാവികവും സാധാരണവുമായ പ്രകടനമാണ്. മനുഷ്യന്റെ അറിവിന്റെ പരിമിതികൾ മാത്രമാണ് പ്രകൃതിയുടെ സങ്കീർണ്ണതയെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും അതിനെ ഭയവും തിന്മയും ആയി കാണുകയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ യോഗ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നത്.

പ്രകൃതിയെ ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ ആനന്ദകരമായ ഒരു മനുഷ്യജീവിതം സാധ്യമാണ്. “മുന്നേറാനും” “പുരോഗതി” നേടാനും പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല – തീർച്ചയായും നമ്മുടെ പരിണാമം നമ്മെ നിലനിർത്തുന്ന പരസ്പര ബന്ധത്തിന്റെ വെബ് ലംഘിക്കാതെ തിടുക്കപ്പെടും.

നമ്മുടെ ആത്യന്തിക ശേഷിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിക്കാൻ ഒരു കേന്ദ്രീകൃത മത അതോറിറ്റിയുടെയും ആവശ്യമില്ല. മുൻ മാതൃകകളുടെ കണ്ടെത്തലുകളും ഉപകരണങ്ങളും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ച് ഒരാൾ സ്വന്തം പാത പരീക്ഷിക്കുകയും കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യാം.

എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങൾക്കും പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ പരസ്പര ബഹുമാനം ഹിന്ദുമതത്തിലെ ഒരു തത്വവിഷയമാണ്, “രാഷ്ട്രീയ കൃത്യത” യ്ക്ക് വഴങ്ങുകയോ പുറത്തുനിന്നുള്ള അടിച്ചമർത്തൽ ആവശ്യകതയോ അല്ല. വ്യത്യസ്ത പാത പിന്തുടരുന്ന മറ്റുള്ളവരോടുള്ള കേവലം “സഹിഷ്ണുത” യേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ഇത്. എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റിയുടെ അവകാശവാദങ്ങളും മറ്റുള്ളവരെ സ്വന്തം മതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവുകളും ഞങ്ങൾ നിരസിക്കുന്നു.

ഈ വെബ്സൈറ്റ് https://beingdifferentbook.com ഹിന്ദു സുവാർത്തയുടെ കുടക്കീഴിൽ അത്തരം ആശയങ്ങൾ, അനുമാനങ്ങൾ, സമ്പ്രദായങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങളും ചർച്ചകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ പോസ്റ്റിംഗുകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ധർമ്മ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെയും – ഹിന്ദുമതം, ബുദ്ധമതം, സിഖ് മതം, ജൈനമതം എന്നിവയുടെ ദാർശനികവും ഭൗതികവുമായ വീക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞവയെ ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡ്‌പോസ്റ്റുകളിലൂടെയും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചർച്ചകളിലൂടെയും സംവാദങ്ങളിലൂടെയും, പരസ്പര വിശ്വാസ ബന്ധങ്ങളുടെയും വിശ്വാസവും ശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും മാനവികതയും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ യുഗം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ജൂഡോ-ക്രിസ്ത്യൻ വൈവിധ്യങ്ങൾ, യൂറോപ്യൻ പ്രബുദ്ധതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മതേതര വൈവിധ്യങ്ങൾ, ഉത്തരാധുനിക ചിന്ത എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മുഖ്യധാരാ പാശ്ചാത്യ ചിന്തകളേക്കാൾ ഈ ലോകവീക്ഷണം എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് അടുത്തിടെയുള്ള പുസ്തകം, വ്യത്യസ്തത: വെസ്റ്റേൺ യൂണിവേഴ്സലിസത്തോടുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ വെല്ലുവിളി  (BEING DIFFERENT: An Indian Challenge to Western Universalism) (Harpercollins, 2011) പരിശോധിക്കുന്നു.


Translation of –
https://HinduGoodNews.com

Leave a Reply